Jak proces TERMOMODERNIZACJI (np. ocieplenie domu) może pomóc w walce z ZAWILGOCENIEM ścian niewynikającym z podciekania wody opadowej lub gruntowej?

26 września 2020

Termomodernizacja budynku

Jak termomodernizacja budynku może wpłynąć na pozbycie się wilgoci? Podczas eksploatacji budynku powstaje w nim wilgoć, która powinna być usunięta za pomocą układu (systemu) wentylacji. Najczęściej wilgoć powstaje podczas gotowania, mycia, kąpieli itp., ale także sami użytkownicy domu są jej źródłem. Dlatego ważne jest, aby system wentylacji budynku był sprawny i skuteczny. Niestety nie jest to wystarczające rozwiązanie dla budynków, w których zawilgocenie ścian powstaje z powodu ich niewłaściwej konstrukcji.

Ocieplenie budynku wiąże się prawie zawsze z poprawą jego izolacyjności oraz szczelności. Przez przegrody budowlane, w wyniku procesu przenikania ciepła, następuje również proces przenikania wilgoci. Poniższy schemat obrazuje kierunek przepływu wilgoci w przegrodzie podczas zimy i lata.

Kierunek przepływu wilgoci w przegrodzie podczas zimy i lata

Ten proces jest związany z różnicą ciśnienia pary wodnej wewnątrz budynku i na zewnątrz, ponieważ jest ono różne dla różnych temperatur. Podczas przepływu przez ścianę para wodna napotyka na warstwy, z których część jest dobrymi przewodnikami, a część nie. Dodatkowo temperatura przegrody zmienia się wraz z jej grubością tzn.: w zimie na zewnątrz jest ujemna, a wewnątrz dodatnia. Takiemu układowi temperatur w przegrodzie, odpowiadają również różne ciśnienia nasycenia pary wodnej, które określają ilość wilgoci w postaci pary, jaka może być przyjęta przez powietrze w danej temperaturze. Jeżeli w przegrodzie następuje dalszy wzrost ciśnienia (powyżej nasycenia), to wilgoć z powietrza jest wykraplana jako woda i może to powodować degradację przegrody budowlanej.

Odpowiednie parametry cieplne

Do takich zjawisk dochodzi w przegrodach budowlanych, które zostały nieprawidłowo zaprojektowane. Dlatego ważne jest, aby projektując ocieplenie budynku, dokonać obliczenia parametrów cieplno-wilgotnościowych przegrody. Kluczowe jest zbadanie projektowe wartości wskaźników określających możliwości zawilgocenia przegrody. Zwykle skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie większych grubości izolacji. Powoduje to, że temperatura przegrody jest dodatnia i rzadko zachodzi w niej proces wydzielania wilgoci. Poniżej przedstawiono dwa wykresy:

  • Przegroda, w której doszło do wykroplenia wilgoci

Ponieważ na wykresie ciśnień następuje nakładanie się ciśnienia nasycenia (kolor czerwony), z ciśnieniem pary w przegrodzie (kolor niebieski) to oznacza, że w takiej przegrodzie dochodzi do wykroplenia wilgoci, a tym samym jej zawilgocenia.

  • Ta sama przegroda zaizolowana prawidłowo styropianem, w której brak wykroplenia wilgoci

Zastosowanie warstwy izolacji (styropianu Knauf Therm o grubości 15 cm), spowodowało wzrost temperatury przegrody. Co za tym idzie samym wzrost ciśnienia nasycenia pary wodnej. Efektem jest prawidłowa termomodernizacja, która oprócz poprawy izolacyjności parametrów budynku, zlikwidowała również problemy wilgotnościowe w przegrodzie budowlanej.