Czy w Polsce są przepisy określające WYMAGANIA DLA IZOLACJI CIEPLNEJ ścian i innych przegród budowlanych?

29 października 2020

Sprawdź wymagania dla izolacji cieplnej

Podstawowym aktem prawnym regulującym wszelkie działania związane z budownictwem jest Prawo Budowlane. Wymagania izolacji cieplnej również zawarte są w Prawie Budowlanym. Oprócz niego są wydawane Ustawy wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, które określają szczegółowo wymogi dotyczące procesu projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów budowlanych.

Wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej przegród budowlanych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Warunki techniczne

Ww. Warunki Techniczne zawierają tabelę, w której zostały określone maksymalne wartości współczynnika przenikania ciepła U, jakie są dopuszczalne dla wskazanych typów przegród budowlanych (ściana, dach itp.), w zależności od sposobu eksploatacji i typu budynku. Ponadto zawiera ona również wymogi, jakie będą musiały spełniać budynki od 1 stycznia 2017 roku i od 1 stycznia 2021 roku (czyli za 6 lat).

Poniżej zamieszczamy tabelę z Warunków Technicznych.

Lp.Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniuWspółczynnik przenikania ciepła UC(max) [W/(m2·K)]
od 1.01.2014 r.od 1.01.2017 r.od 1.01.2021 r.
1Ściany
zewnętrzne:
a) przy ti ?
16°C
0,250,230,20
b) przy 8°C
? ti < 16°C
0,45
c) przy ti <
8 °C
0,90
2Ściany
wewnętrzne:
a) przy Δti ?
8°C oraz oddzielające pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych i
korytarzy
1,00
b) przy Δti <
8°C
bez wymagań
c)
oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
0,30
3Ściany
przyległe do szczelin dylatacyjnych o szerokości:
a) do 5 cm,
trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną na głębokości co najmniej
20 cm
1,00
b) powyżej
5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia i zaizolowania szczeliny
0,70
4Ściany
nieogrzewanych kondygnacji podziemnych
bez wymagań
5Dachy,
stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami:
a) przy ti
16°C
0,200,180,15
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C0,30
c) przy ti <
8 °C
0,70
6Podłogi na
gruncie:
a) przy ti
16°C
0,30
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C1,20
c) przy ti <
8 °C
1,50
7Stropy nad
piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi:
a) przy ti
16°C
0,25
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C0,30
c) przy ti <
8 °C
1,00
8Stropy nad
ogrzewanymi pomieszczeniami podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne:
a) przy Δti
8°C
1,00
b) przy Δti <
8°C
bez wymagań
c)
oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego
0,25
Pomieszczenie
ogrzewane – pomieszczenie, w którym na skutek działania systemu ogrzewania
lub w wyniku bilansu strat i zysków ciepła utrzymywana jest temperatura,
której wartość została określona w § 134 ust. 2 rozporządzenia.
ti – Temperatura obliczeniowa
w pomieszczeniu zgodnie z § 134 ust. 2 rozporządzenia.

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością.