Polityka prywatności

Firma Knauf Industries opracowała niniejszą Politykę Prywatności, aby pokazać nasze zaangażowanie w ochronę prywatności. Poniżej przedstawiono nasze praktyki gromadzenia i rozpowszechniania informacji dla niniejszej witryny: styropianknauf.pl


Dane osobowe 

Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz ustawie z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 poz. 1000).


Administrator danych osobowych. Szczegółowe informacje kontaktowe 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Knauf Industries Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Adamowicach (ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów),  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044477 („Knauf Industries Polska”, „Administrator”).

W sprawach dotyczących danych osobowych można się z nami kontaktować za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]


Podstawa prawna i cel przetwarzania

Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail oraz numer telefonu zbierane są za pośrednictwem wypełnionych przez Państwa formularzy dostępnych w witrynie internetowej: https://styropianknauf.pl/kontakt/formularz-kontaktowy/ i są przetwarzane przez Knauf Industries Polska w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę na wykorzystanie Państwa danych osobowych do kontaktu w sprawie, w której Państwo zwróciliście się do nas za pomocą w/w formularzy elektronicznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:

  • odpowiedzi na pytanie, które Państwo zadaliście nam w treści formularza na naszej stronie internetowej. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, ale niezbędne do wysłania odpowiedzi na zapytanie i ewentualnej dalszej korespondencji,
  • wysyłania  newsletterów (wyłącznie za Państwa zgodą).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane również na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora – w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu odpowiedzi na Państwa pytanie złożone za pomocą w/w formularzy elektronicznych jak i przez okres niezbędny do obrony przed ewentualnymi roszczeniami, które mogłyby wyniknąć w związku z przedmiotem wyrażonej przez Państwa zgody.


Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Knauf Industries Polska może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych spółkom należącym do Grupy Kapitałowej Knauf, na przykład KNAUF INDUSTRIES GESTION z siedzibą w Wolfgantzen, F-68600  Zone Artisanale. Knauf Industries Polska może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotowi trzeciemu, w drodze umowy zawartej na piśmie, w celu realizacji usług świadczonych na rzecz Knauf Industries Polska współpracującym z nami agencjom PR i reklamowym oraz innym podwykonawcom.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych.


Jakie prawa przysługują Państwu w związku z powierzeniem nam danych osobowych  

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do żądania od Knauf Industries Polska dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia z naszych baz danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz ich przenoszenia. Z powyższych uprawnień możecie Państwo skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem [email protected]
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Styropianowa 1, 96-320 Mszczonów


Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

Aby zapewnić poufność, integralność i adekwatność danych oraz odpowiedzialność za nie, a także zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym użyciem lub przetwarzaniem, stosujemy środki techniczne i organizacyjne, jeśli jest to konieczne i wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Używamy również środków technicznych zapobiegających gromadzeniu lub modyfikowaniu danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

Nasze bazy danych są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem przez strony trzecie.


Zmiany w naszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w dowolnej chwili poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności w naszej witrynie internetowej.


Metody kontaktu

Wszelkie pytania związane z niniejszą Polityką Prywatności lub praktykami dotyczącymi przetwarzania informacji prosimy kierować na adres e-mail [email protected]


Pliki cookie